Jump to content

Recommended Posts

Testovací prostředí

K testům byla využita 2 testovací prostředí, říkejme jim kancelář byt

Hardware

 • Kancelář - Mikrotik RB2011
 • Byt - Asus AX55

Technologie

 • Kancelář - 802.11n 2.4GHz
 • Byt - 802.11ax 5GHz

Testovací metody

Použité testovací metody zahrnovali:

 • Měření kvality přijímaného signálu
 • Změření rychlosti za pomoci přenosu souborů

Testy byli prováděny na PC s OS Windows 11. 

Kvalita signálu

Windows poskytuje kvalitu signálu pouze v % na rozsahu 0 až 100%, který odpovídá kvalitě -100 až -50 dBm. Nižší ani vyšší hodnoty tak přesně zajistit nelze. K měření byl vytvořen batch skript, který v daném časovém úseku tyto hodnoty měřil a přepočítával na dBm. 

@echo off
setlocal enabledelayedexpansion

:: Variables
set count=0
set totaldBm=0
set outputFile=SignalStrength.txt

:: Clear the output file
echo Measured Values (dBm): > "%outputFile%"

:: Loop for 5 minutes (5 * 60 / 10 = 30 iterations for 10-second intervals)
for /l %%i in (1,1,60) do (
  for /f "tokens=2 delims=: " %%a in ('netsh wlan show interfaces ^| findstr /R /C:"^....Signal"') do (
    set signalPercent=%%a
    set signalPercent=!signalPercent:~0,-1!
    set /a signalDbm=!signalPercent! * 50 / 100 - 100
    echo Signal Quality: !signalPercent!%% which is approximately !signalDbm! dBm
    echo !signalPercent!%% = !signalDbm! dBm >> "%outputFile%"
    set /a totaldBm+=!signalDbm!
    set /a count+=1
  )
  timeout /t 10 >nul
)

:: Calculate the average if count is greater than 0
if %count% gtr 0 (
  set /a averageDbm=totaldBm / count
  echo Average Signal Strength: %averageDbm% dBm >> "%outputFile%"
  echo Count: %count%, Total dBm: %totaldBm%, Average: %averageDbm%
  echo Average signal strength in dBm has been written to "%outputFile%".
) else (
  echo No signal strength readings were obtained.
)

endlocal

Rychlost

Rychlost Wi-Fi byla určena za pomocí přenosu souboru (konkrétně videa o velikosti 5.45 GB) a to 5x. Vždy byl zalogován do souboru timestamp začátku a konce přenosu. Díky této hodnotě jsme poté mohli zjistit čas přenosu každého souboru, ty zprůměrovat a díky známé velikosti souboru tak vypočítat průměrnou rychlost přenosu. 

@echo off
setlocal enabledelayedexpansion

:: Set the source file path and destination path
set "source_file_path=\\steamdeck\downloads\Asus G16.mov"
set "destination_path=C:\Users\test\Desktop\"

:: Set the number of times you want to copy
set /a "count=5"

:: Log file path
set "log_file=transfer.log"

:: Check if log file exists, if not, create it
if not exist "%log_file%" type nul > "%log_file%"

:: Loop to copy the file 'x' times
for /l %%i in (1,1,%count%) do (
  echo Transfer %%i >> "%log_file%"
  :: Get the start timestamp
  echo Start time: >> "%log_file%" & time /t >> "%log_file%"
  
  :: Copy the file
  xcopy "%source_file_path%" "%destination_path%" /Y /Q
  
  :: Get the end timestamp
  echo End time: >> "%log_file%" & time /t >> "%log_file%"
  echo. >> "%log_file%"
)

echo Transfer completed %count% times.
endlocal

 

Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatních sítích

Ke komentování se musíte přihlásit nebo si vytvořit účet

K zanechání komentáře musíte být člen

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet v naší komunitě.

Zaregistrovat se

Přihlásit se

Už máte účet? Přihlašte se zde.

Přihlásit se teď
×
×
 • Vytvořit nové...